คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณะสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2563 | 2564
บริการ/ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ

คู่มือการจัดทำงบประมาณ

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.

คู่มือการจัดทำหรือการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561- 2563) ของ อปท.

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น

คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คู่มือมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.

คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ

คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมกีฬา

คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

คู่มือมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

คู่มือมาตรฐานการควบคุมอาคาร

คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.

คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.

คู่มือมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลแม่หล่าย

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
maelaicity@hotmail.com