คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า สาธารณูปโภคสาธารณูปการได้มาตรฐาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ก.พ.2562

เทศบาลตำบลแม่หล่าย กำหนดจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 22 ก.พ.2562 โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ออกให้บริการ หมู่ที่ 1,8 ณ วัดบุญเจริญ หมู่ที่ 8
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ออกให้บริการ หมู่ที่ 2,6,7 ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลอง หมู่ที่ 7
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ออกให้บริการ หมู่ที่ 3,4,5 ณ โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) หมู่ที่ 3

กิจกรรมในกองช่าง ออกบริการเกี่ยวกับงานไฟฟ้า งานบำรุงรักษาทางและสะพาน การตรวจสอบอาคาร การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
การบริการแบบบ้านแก่ประชาชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตติดตั้งประปา และความรู้เกี่ยวกับบัญญัติประปา การรับแจ้งประปา แตก ชำรุด รับติดตั้งประปา ฯลฯ

กิจกรรมในภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การตรวจสุขภาพ
การคัดกรองสุขภาพ การอนุรักษ์ธรรมชาติ เมืองน่าอยู่ การให้คำปรึกษาโรคสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง และการรักษาสัตว์เบื้องต้น

กิจกรรมกองการศึกษา ออกบริการเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านการแนะแนวการศึกษา การพบปะผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ การส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพ การรับคำร้อง/ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ผู้พิการ

กิจกรรมภารกิจกองคลัง ออกให้บริการเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการชำระภาษี ทุกประเภท
ออกบริการรับชำระภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ

กิจกรรมในภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล ออกบริการเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการติดต่องานราชการสำนัก กองต่างๆ การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ
ที่ประชาคนควรรู้การจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ การรับทราบปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน เพื่อนำมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การสร้างหมู่บ้าน ชุมชนให้เข้มแข็ง
การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น การให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเช่น รพสต.แม่หล่าย และ อสม.ตำบลแม่หล่าย/ ศตม.ที่ 1.5 แพร่/
สนง.ยุติธรรม จ.แพร่/ กศน.อ.เมืองแพร่/ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่/ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แพร่/ พัฒนาชุมชน อ.เมืองแพร่/
ธนาคารออมสิน สาขาแพร่/ บจก.นิ่มซี่เส็ง สาขาแม่คำมี/ บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)/ และประชาชนอาสาจากตำบลแม่หล่าย

 
 
Copyright 2009 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
maelaicity@hotmail.com