วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
กกต.จ.แพร่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดแพร่

เรื่อง รูปแบบการแบ่งเจตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดแพร่ มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดแพร่ ให้แสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ภายในระยะเวลา 10 วัน นับแต่วันประกาศ
(ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566) โดยส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจจังหวัดแพร่ ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
หรือ ทางโทรสารหมายเลข 054532709 ต่อ 111

คลิกที่นี่ --> รายละเอียดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดไฟล์ --> แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

 
 
Copyright 2009 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com