คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย

เทศบาลตำบลแม่หล่าย ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย
ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ภายในงานชมการแสดงของนักเรียน ร.ร.บ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์), ร.ร.บ้านแม่หล่ายกาซ้อง (ลือราษฎร์อุปถัมภ์),
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หล่าย, สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่หล่าย

กิจกรรมการแข่งขันบนเวทีกลาง นิทรรศการ/ร่วมเล่นเกม จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองแพร่,
กองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์, ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่, สถานีตำรวจทางหลวงฯ,
สำนักงานขนส่ง จ.แพร่, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่,บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แพร่,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หล่าย และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ

 
 
Copyright 2009 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com