วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลแม่หล่าย
ร่วมตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สำหรับประชาชรผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลแม่หล่าย อาทิ
- ผู้มาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
- ผู้ขอรับใบอนุญาตต่างๆ
- ผู้ขอรับสวัสดิการของรัฐ
- ผู้มาเสนองานจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
- ผู้ที่ขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ
- ผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์
- ผู้ขอรับหนังสือรับรอง

โดยแบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวน 15 ข้อ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน จำนวน 1 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 5 ข้อ

วิธีเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมิน
1. คลิกเข้าระบบที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/998kqy (หรือสแกน QR Code ด้านล่าง)
2. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ช่อง "ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์" จากนั้นกดปุ่มรับรหัส OTP
3. เมื่อได้รับรหัส OTP ที่ส่งมาทางข้อความโทรศัพท์แล้ว ให้นำรหัส OTP มาใส่ที่ช่อง "ระบุรหัสยืนยัน" จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ
4. เมื่อตอบแบบประเมินครบทุกข้อแล้ว ให้กดปุ่ม "ส่งผลการประเมิน" หากดำเนินการสำเร็จ จะขึ้นข้อความด้านบนจอว่า "รายงานเรียบร้อยแล้ว"

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่หล่ายต่อไป

 
 
Copyright 2009 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com