คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่หล่าย ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่หล่าย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่หล่าย ร่วมตอบแบบสำรวจ
ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยการแสกน QR Code ที่ปรากฎดังรูปนี้

ทั้งนี้ สามารถตอบแบบสำรวจ ได้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

 
 
Copyright 2009 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com