คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567

ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 23
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จึงกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย

เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ดาวน์โหลด --> ระเบียบวาระการประชุมสภา

 
 
Copyright 2009 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com