คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า สาธารณูปโภคสาธารณูปการได้มาตรฐาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
 
ประชาสัมพันธ์การทำแบบสำรวจ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึง
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนั้น

ในการนี้จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 ราย ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เสียภาษี บริษัทหรือผู้เสนองานซื้อ/จ้าง/ผู้ได้รับคัดเลือก และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ
เข้าทำการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลิ้งค์ (Link) ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

>>> https://itas.nacc.go.th/go/eit/998kqy <<<

QR Codeตรวจสอบรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 ราย)
>>> ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่ <<<


 
 
Copyright 2009 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660-1
Email:
maelaicity@hotmail.com