คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
มีกำหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 23
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย

เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ดาวน์โหลด --> ระเบียบวาระการประชุมสภา

 
 
Copyright 2009 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com