วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลแม่หล่าย กำหนดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผุ้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา
เข้ามาใหม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่หล่าย ซึ่งเป็นผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โดยเป็นผู้เกิดก่อน วันที่ ๒ กันยายน 2507)
สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฎวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านข้อมูล
ในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยกำหนดการรับลงทะเบียนตั้งแต่ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565
และ เดือนมกราคม - กันยายน 2566 ณ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย ในวันและเวลาราชการ

ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดำเนินการดังนี้
1. ผู้สูงอายุจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
1.1 บัตรประจำตัวประชาชน
1.2 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา
2. ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้มายื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเองหรือในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นขอด้วยตนเองได้
อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ยื่นคำขอประกอบหลักฐานของผู้สูงอายุพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 
 
Copyright 2009 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com