คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึก และตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 ก.ย.2562

เทศบาลตำบลแม่หล่ายเตรียมจัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึก และตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และกลุ่ม องค์กร และประชาชนตำบลแม่หล่าย การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต
มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น
อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตในองค์กร
 
 
Copyright 2009 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com