คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า สาธารณูปโภคสาธารณูปการได้มาตรฐาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
 
ขอเชิญร่วมงานสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ปู่พญาพลและพระยาเมืองไชย ประจำปี 2562

ปู่พญาพลและพระยาเมืองไชย (พระยาศรีสุริยวงศ์) ปู่พญาพล ซึ่งเป็นผู้สถาปนาเมืองแพร่ เมื่อ พ.ศ.1371 และเป็นผู้ก่อตั้งวัดหลวง หรือวัดสมเด็จขึ้น
และพระยาเมืองไชย หรืออีกนามหนึ่งคือ พระยาศรีสุริยวงศ์ เป็นผู้ปกครองเมืองแพร่ในสมัยปลายกรุงธนบุรีตอนต้น สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ระหว่าง พ.ศ.2310 – 2358 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาล้านนาเป็นอย่างยิ่ง

เทศบาลตำบลแม่หล่าย ร่วมกับจังหวัดแพร่ จัดงานสดุดีสองมหามหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ปู่พญาพล - พระยาเมืองไชย
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ อนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ (โจ้โก้แม่หล่าย) ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เพื่อรำลึกคุณูปการและน้อมสักการะ ดวงพระวิญญาณปู่พญาพลและพระยาเมืองไชย (พระยาศรีสุริยวงศ์) สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่และสำนึกในพระคุณของท่านทั้งสอง

เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอเชิญชวนร่วมงานดังกล่าว ตั้งแต่ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณอนุสรณ์สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ (โจ้โก้แม่หล่าย) ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 
 
Copyright 2009 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
maelaicity@hotmail.com