คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ด้วยอำเภอเมืองแพร่ ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ของสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย
มีกำหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 กันยายน 2564 เป็นต้นไป นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลแม่หล่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 23
จึงขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย

เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ดาวน์โหลด --> ระเบียบวาระการประชุมสภา

 
 
Copyright 2009 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661
Email:
maelaicity@hotmail.com