คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณะสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบฯ
    ปีงบฯ 2562 | 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2562 | 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     ประจำปี 2562
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานผลความพึงพอใจ
     งานทะเบียนราษฎร
     ประจำ ปี 2562
แบบสอบถามความ
    พึงพอใจที่มีต่อการให้
    บริการของเทศบาล


 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

 

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
maelaicity@hotmail.com