คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2563 | 2564
บริการ/ประชาสัมพันธ์


 

นายพีรพงศ์ แสงเก่ง
ประธานสภาเทศบาล


นายทองอินทร์ แก้วภา
รองประธานสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสมศักดิ์ อภัยกาวี
นางกัญญา พูลผล
นายประทีป หล่ายเจ็ด
นายอาคม ใสสะอาด
นางเถลิงศรี ใจแก้ว
นายทองอินทร์ แก้วภา

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายพีรพงศ์ แสงเก่ง
นายอัครภพ ถิ่นถา
นายรัก ชัยยา
นายพิภาพ กรุงศรี
สิบเอกประสิทธิ์ วงศ์เมืองแก่น
นายชารี ยัพวัฒนา

 

 


 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
maelaicity@hotmail.com