คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณะสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบฯ
    ปีงบฯ 2562 | 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2562 | 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     ประจำปี 2562
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานผลความพึงพอใจ
     งานทะเบียนราษฎร
     ประจำ ปี 2562
แบบสอบถามความ
    พึงพอใจที่มีต่อการให้
    บริการของเทศบาล
เทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อให้เห็นถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ
ซึ่งเป็นจุดหมายที่เทศบาลต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน

เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ

ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
maelaicity@hotmail.com