คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณะสุขฯ
เทศบัญญัติ/
แผนดำเนินงาน
เทศบัญญัติรายจ่าย
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
แผนดำเนินงาน
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2562 | 2563
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สถิติงานการให้บริการ
     งานทะเบียนราษฎร

   
 ปีงบฯ 2561 | 2562

    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) บริเวณนานายสาคร ปีนัง ถึงนานายนิยม ปัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    - ประกาศใช้ราคากลาง (27 ก.พ.62), ตาราแสดงวงเงิน และแบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง
    - แบบแปลน
 
    
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งแพะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ม.ค.62)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (8 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
     - แบบแปลน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ม.ค.62)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (7 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
     - แบบแปลน
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งแพะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (8 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
     - แบบแปลน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบุญเจริญ ตำบลแม่หล่าย ถึง หมู่ที่ 1 บ้านนันทาราม ตำบลแม่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ม.ค.62)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (3 ม.ค.62)
     - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบแปลน
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองพ่อเลี้ยง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (9 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (7 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
     - แบบแปลน
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบุญเจริญ ตำบลแม่หล่าย ถึง หมู่ที่ 1 บ้านนันทาราม ตำบลแม่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (3 ม.ค.62)
     - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบแปลน
 
    
 
    
ประกาศเผยแพร่วิจารณ์งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
     - แบบแปลน
 
    
 
    
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจ้างบุคคล จ้างเหมาบุคคล และจ้างเหมาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     - งานดูแลรักษาความปลอดภัยและบำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
     - งานเฝ้า ดูแล และบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
     - งานดูแล รักษา ซ่อมแซม ในงานกิจการประปา และงานอื่นๆ
     - งานธุรการกองช่าง
     - งานทำความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูลของกองการศึกษา
     - งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
     - งานผู้ช่วยพนักงานดับเพลิงและปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
     - งานเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
     - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
     - งานประจำรถขยะ
     - การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ฮ่อมช้าง) เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 ก.ย.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
 
    
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ พร้อมก่อสร้างหลังคาลานออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (29 ส.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
 
    
 
    
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ทำการเกษตร บริเวณที่นานายเชย สุขทั่วญาติ ถึงที่นานางวิไลวรรณ แสงสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (2 พ.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

     โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบานนายสม ขัดมะละ ถึงร้านสหกรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (2 พ.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

 
    

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานางลักษณ์ วิใจคำ นางสุพรรณ พรินทรากุล หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 เม.ย.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

     โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่นานายแดง หงศ์พิทักษ์ชน ถึงที่นานายสุภาพ ทะจาย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 เม.ย.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

     โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ่อส่งน้ำทุ่งแพะ ถึงท่อแยกถนนบ้านนันทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 เม.ย.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

     โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายณรงค์ ดีขุดทด ถึงที่นานายประสิทธิ์ เสนาคำ หมู่ที่ 1
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 เม.ย.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

 
    
 ประกาศเผยแพร่วิจารณ์งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงที่ 1)บริเวณท่อต้นปิน ถึงนานายนิยม ปัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย (ยกเลิก ตามประกาศวันที่ 5 เม.ย.61)
    - ราคากลาง (ปร.4 - ปร.5)
    - แบบแปลน

      ประกาศเผยแพร่วิจารณ์งานก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายชัชชวาล วงษ์ราษฎร์ ถึงลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หล่าย
    - ราคากลาง (ปร.4 - ปร.5)
    - แบบแปลน

      ประกาศเผยแพร่วิจารณ์งานก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณที่นานายพล อินทรีย์ ถึงลำเหมืองร่องเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย
    - ราคากลาง (ปร.4 - ปร.5)
    - แบบแปลน
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบริเวณซอย 3 ถึงหน้าบ้านนางนพ ดอหอม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 มี.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

       โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงที่ 1) บริเวณถนนเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านนายนิยม ปัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 มี.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

       โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1) บริเวณท่อต้นปิน ถึงนานายนิคม ปัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 มี.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

       โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายชัชชวาล วงษ์ราษฎร์ ถึงลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 มี.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

       โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณที่นานายพล อินทรีย์ ถึงลำเหมืองร่องเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 มี.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

       โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดมีบ่อพักพร้อมถนน คสล. บริเวณลำเหมืองพ่อเลี้ยงข้างบ้านนายลัย สายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 มี.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
 
    
 
    
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน
     - ประกาศใช้ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (9 ม.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
     - ประกาศเผยแพร่วิจารณ์ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ถนนทางเข้าหมู่บ้านทางด้านทิศตะวันตกของถนน 101 (เดิม) ซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ม.ค.61)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (19 ธ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
    
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ธ.ค.60)
     - ประกาศใช้ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (7 ธ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
     - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)
 
    
 
    
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     - งานดูแลรักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
     - งานเฝ้า ดูแล และบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
     - งานดูแล รักษา ซ่อมแซม ในงานกิจการประปา และงานอื่นๆ
     - งานธุรการกองช่าง
     - งานเกี่ยวกับดูแลและรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบริเวณโดยรอบอาคารกองการศึกษา
     - งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
     - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย
     - งานผู้ช่วยพนักงานดับเพลิงและปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - งานเกี่ยวกับช่วยปฏิบัติงานของกองการศึกษา
     - งานเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
     - งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
     - งานช่วยเหลืองานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     - งานกองช่าง จำนวน 5 คน (25 ก.ย.60)
     - งานเกี่ยวกับดูแลและรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบริเวณโดยรอบอาคารกองการศึกษา จำนวน 1 คน (26 ก.ย.60)
     - งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่หล่าย จำนวน 1 คน (26 ก.ย.60)
     - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 2 คน (26 ก.ย.60)
     - งานผู้ช่วยพนักงานดับเพลิงและปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน (26 ก.ย.60)
     - งานเกี่ยวกับช่วยปฏิบัติงานของกองการศึกษา จำนวน 1 คน (26 ก.ย.60)
     - งานเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 คน (26 ก.ย.60)
     - งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลแม่หล่าย จำนวน 1 คน (26 ก.ย.60)
     - งานช่วยเหลืองานอนามัยสิ่งแวดล้อม (26 ก.ย.60)
 
    
สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 3) (22 ส.ค.60)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 1) (17 ส.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 1)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 1)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 2) (17 ส.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 2)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 2)
 
    
แจ้งรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
     - รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ โครงการที่ 1 (2 มิ.ย.60)
     - รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ โครงการที่ 2 (2 มิ.ย.60)
     - รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ โครงการที่ 3 (2 มิ.ย.60)
     - รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ โครงการที่ 4 (2 มิ.ย.60)
     - รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ โครงการที่ 5 (2 มิ.ย.60)
     - รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ โครงการที่ 6 (2 มิ.ย.60)
สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ (ครั้งที่ 2) (2 มิ.ย.60)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 1) (24 พ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 1)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 1)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 2) (24 พ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 2)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 2)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 3) (24 พ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 3)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 3)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 4) (24 พ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 4)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 4)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 5) (24 พ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 5)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 5)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 6) (24 พ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 6)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 6)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 7) (24 พ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 7)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 7)
 
    
สอบราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ถนน จำนวน 3 โครงการ (26 พ.ค.60)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 1) (18 พ.ค.60)
     - แบบสรุปราคากลาง (โครงการที่ 1)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 1)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 2) (18 พ.ค.60)
     - แบบสรุปราคากลาง (โครงการที่ 2)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 2)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 3) (18 พ.ค.60)
     - แบบสรุปราคากลาง (โครงการที่ 3)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 3)

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (16 พ.ค.60)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 1) (2 พ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 1)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 1)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 2) (2 พ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 2)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 2)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 3) (2 พ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 3)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 3)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 4) (2 พ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 4)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 4)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 5) (2 พ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 5)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 5)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 6) (2 พ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 6)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 6)
 
    
 
    
สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ (22 มี.ค.60)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 1) (2 มี.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 1)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 1)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 2) (2 มี.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 2)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 2)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 3) (2 มี.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 3)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 3)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 4) (2 มี.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 4)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 4)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 5) (2 มี.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 5)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 5)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 6) (2 มี.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 6)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 6)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 7) (2 มี.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 7)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 7)
 
    
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.แบบไม่มีฝาปิด จำนวน 3 โครงการ (20 ก.พ.60)
     - โครงการที่ 1 บริเวณที่นานายวัน อ้อมแอ้ม หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - โครงการที่ 2 เหมืองหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย
     - โครงการที่ 3 หลังฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย

สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลอง) หมู่ที่ 7 และโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ (อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลอง) หมู่ที่ 7 (1 ก.พ.60)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์) (25 ม.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ) (25 ม.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ)

 
    
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.แบบไม่มีฝาปิด จำนวน 3 โครงการ (20 ม.ค.60)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 1) (26 ธ.ค.59)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 1)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 1)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 2) (26 ธ.ค.59)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 2)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 2)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการที่ 3) (30 ธ.ค.59)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 3)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 3)
 
    
การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
     - ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ (27 ธ.ค.59)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (21 ธ.ค.59)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก/ก่อสร้างบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 3) (22 ธ.ค.59)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก/ก่อสร้างบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 3)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก/ก่อสร้างบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 3)

     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 4) (23 ธ.ค.59)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 4)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 4)

 
    

สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 โครงการ (ครั้งที่ 2) (8 พ.ย.59)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 1 หมู่ที่ 2)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 1 หมู่ที่ 2)

     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 2 หมู่ที่ 4)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 2 หมู่ที่ 4)

    - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการที่ 3 หมู่ที่ 5)
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5 (โครงการที่ 3 หมู่ที่ 5)

 
    

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
maelaicity@hotmail.com