คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณะสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบฯ
    ปีงบฯ 2562 | 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2562 | 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     ประจำปี 2562
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานผลความพึงพอใจ
     งานทะเบียนราษฎร
     ประจำ ปี 2562
แบบสอบถามความ
    พึงพอใจที่มีต่อการให้
    บริการของเทศบาล

    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) บริเวณนานายสาคร ปีนัง ถึงนานายนิยม ปัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    - ประกาศใช้ราคากลาง (27 ก.พ.62), ตารางแสดงวงเงิน และแบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง
    - แบบแปลน
 
    
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งแพะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ม.ค.62)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (8 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
     - แบบแปลน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ม.ค.62)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (7 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
     - แบบแปลน
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งแพะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (8 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
     - แบบแปลน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบุญเจริญ ตำบลแม่หล่าย ถึง หมู่ที่ 1 บ้านนันทาราม ตำบลแม่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ม.ค.62)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (3 ม.ค.62)
     - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบแปลน
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองพ่อเลี้ยง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (9 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (7 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
     - แบบแปลน
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบุญเจริญ ตำบลแม่หล่าย ถึง หมู่ที่ 1 บ้านนันทาราม ตำบลแม่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (3 ม.ค.62)
     - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบแปลน
 
    
 
    
ประกาศเผยแพร่วิจารณ์งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
     - แบบแปลน
 
    
 
    
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจ้างบุคคล จ้างเหมาบุคคล และจ้างเหมาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     - งานดูแลรักษาความปลอดภัยและบำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
     - งานเฝ้า ดูแล และบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
     - งานดูแล รักษา ซ่อมแซม ในงานกิจการประปา และงานอื่นๆ
     - งานธุรการกองช่าง
     - งานทำความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูลของกองการศึกษา
     - งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
     - งานผู้ช่วยพนักงานดับเพลิงและปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
     - งานเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
     - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
     - งานประจำรถขยะ
     - การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลแม่หล่าย
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ฮ่อมช้าง) เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 ก.ย.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
 
    
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ พร้อมก่อสร้างหลังคาลานออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (29 ส.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
 
    
 
    
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ทำการเกษตร บริเวณที่นานายเชย สุขทั่วญาติ ถึงที่นานางวิไลวรรณ แสงสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (2 พ.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

     โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดมีบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบานนายสม ขัดมะละ ถึงร้านสหกรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (2 พ.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

 
    

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานางลักษณ์ วิใจคำ นางสุพรรณ พรินทรากุล หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 เม.ย.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

     โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่นานายแดง หงศ์พิทักษ์ชน ถึงที่นานายสุภาพ ทะจาย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 เม.ย.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

     โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ่อส่งน้ำทุ่งแพะ ถึงท่อแยกถนนบ้านนันทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 เม.ย.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

     โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายณรงค์ ดีขุดทด ถึงที่นานายประสิทธิ์ เสนาคำ หมู่ที่ 1
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 เม.ย.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

 
    
 ประกาศเผยแพร่วิจารณ์งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงที่ 1)บริเวณท่อต้นปิน ถึงนานายนิยม ปัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย (ยกเลิก ตามประกาศวันที่ 5 เม.ย.61)
    - ราคากลาง (ปร.4 - ปร.5)
    - แบบแปลน

      ประกาศเผยแพร่วิจารณ์งานก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายชัชชวาล วงษ์ราษฎร์ ถึงลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หล่าย
    - ราคากลาง (ปร.4 - ปร.5)
    - แบบแปลน

      ประกาศเผยแพร่วิจารณ์งานก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณที่นานายพล อินทรีย์ ถึงลำเหมืองร่องเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย
    - ราคากลาง (ปร.4 - ปร.5)
    - แบบแปลน
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบริเวณซอย 3 ถึงหน้าบ้านนางนพ ดอหอม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 มี.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

       โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงที่ 1) บริเวณถนนเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านนายนิยม ปัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 มี.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

       โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1) บริเวณท่อต้นปิน ถึงนานายนิคม ปัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 มี.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

       โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายชัชชวาล วงษ์ราษฎร์ ถึงลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 มี.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

       โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณที่นานายพล อินทรีย์ ถึงลำเหมืองร่องเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 มี.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5

       โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดมีบ่อพักพร้อมถนน คสล. บริเวณลำเหมืองพ่อเลี้ยงข้างบ้านนายลัย สายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (20 มี.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
 
    
 
    
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน
     - ประกาศใช้ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (9 ม.ค.61)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
     - ประกาศเผยแพร่วิจารณ์ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ถนนทางเข้าหมู่บ้านทางด้านทิศตะวันตกของถนน 101 (เดิม) ซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ม.ค.61)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (19 ธ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
    
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ธ.ค.60)
     - ประกาศใช้ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (7 ธ.ค.60)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
     - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)
 
    

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
maelaicity@hotmail.com