คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณะสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบฯ
    ปีงบฯ 2562 | 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2562 | 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     ประจำปี 2562
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานผลความพึงพอใจ
     งานทะเบียนราษฎร
     ประจำ ปี 2562
แบบสอบถามความ
    พึงพอใจที่มีต่อการให้
    บริการของเทศบาล

    
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (13 ก.ย.64)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (13 ก.ย.64)
โครงการปรับปรุงลำห้วยร่องเสี้ยวเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เดิม ลำเหมืองร่องเสี้ยวบริเวณหน้าสวนชินพัทธ์แพร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (8 ก.ย.64)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสานิตย์ ยาโพธิ์ ถึงบ้านนายวิชาญ บุตรปัญญา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (8 ก.ย.64)
 
    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหยุด คูหา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (25 ส.ค.64)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางจิราพร อ้อยงาม ถึงบ้านนางทองอยู่ บุญสูง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (25 ส.ค.64)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมบริเวณบ้านนายสุรชัย หล่ายหก ถึงลำน้ำแม่หล่าย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (25 ส.ค.64)
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (3 ส.ค.64)
 
    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพงษ์ศักดิ์ วิยะ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (30 ก.ค.64)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายขวัญชัย เดชูปการ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (9 ก.ค.64)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหยุด คูหา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (8 ก.ค.64)
 
    
โครงการก่อสร้างกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (29 มิ.ย.64)
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) บริเวณนานายสาคร ปีนัง ถึงนานายนิยม ปัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    - ประกาศใช้ราคากลาง (27 ก.พ.62), ตารางแสดงวงเงิน และแบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง
    - แบบแปลน
 
    
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งแพะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ม.ค.62)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (8 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
     - แบบแปลน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ม.ค.62)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (7 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
     - แบบแปลน
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งแพะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (8 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
     - แบบแปลน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบุญเจริญ ตำบลแม่หล่าย ถึง หมู่ที่ 1 บ้านนันทาราม ตำบลแม่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ม.ค.62)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (3 ม.ค.62)
     - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบแปลน
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองพ่อเลี้ยง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (9 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (7 ม.ค.62)
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบ ปร.4 และ ปร.5
     - แบบแปลน
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบุญเจริญ ตำบลแม่หล่าย ถึง หมู่ที่ 1 บ้านนันทาราม ตำบลแม่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (3 ม.ค.62)
     - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
     - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     - แบบแปลน
 
    
 
    
ประกาศเผยแพร่วิจารณ์งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
     - แบบแปลน
 
    

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
maelaicity@hotmail.com