คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


ปี 2564
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2563
ปี 2563
ปี 2563
ปี 2563
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2562
ปี 2562
ปี 2562
ปี 2562
ปี 2562

 

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
maelaicity@hotmail.com