คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณะสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2563 | 2564
บริการ/ประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาล
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายออก
การแจ้งย้ายเข้า
การขอเลขที่บ้าน
การสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
การช่วยเหลือสาธารณภัย
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
การปิดประกาศการจดทะเบียนโอนมรดกฯ

กองคลัง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย

กองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้าง
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งถมดิน
แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด
การขอติดตั้งน้ำประปา
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

กองสาธารณสุขฯ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
maelaicity@hotmail.com