คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบฯ
    ปีงบฯ 2562 | 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2563 | 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     ประจำปี 2562
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานผลความพึงพอใจ
     งานทะเบียนราษฎร
     ประจำ ปี 2562
แบบสอบถามความ
    พึงพอใจที่มีต่อการให้
    บริการของเทศบาล
Link หน่วยงานอื่นๆ

 


   เลือกค้นหาจาก
Google
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

นายบรรจง ยัพวัฒนา

หนังสือภายนอก
   
   
รายงาน/สรุปการประชุม
   
   
   
   
คุณธรรมและความโปร่งใส
   
 

แผนป้องกันการทุจริต
   
ประจำปีงบฯ 2562 | 2563
 
 

รายงานผลการดำเนินการ
      ป้องกันการทุจริต

ปี 2562 รอบ 6 เดือน | 12 เดือน
ปี 2563 รอบ 6 เดือน
 
   
 
บันทึกข้อตกลงเครือข่าย
 ศูนย์ป้องกันการทุจริตระหว่าง
 ทต.แม่หล่าย กับ อบจ.แพร่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
คู่มือ/กฎหมายต่างๆ
   
   
   
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
maelaicity@hotmail.com