คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
เทศบัญญัติ/
แผนดำเนินงาน
เทศบัญญัติรายจ่าย
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
แผนดำเนินงาน
    
ปีงบฯ 2561 | 2562
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2562 | 2563
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สถิติการให้บริการ
     งานทะเบียนราษฎร

   
 ปีงบฯ 2561 | 2562
Link หน่วยงานอื่นๆ

 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางลงหลังวัดแม่หล่าย ถึงทางลงบ้านนายสำราญ ใจเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลาง (1 มิ.ย.63)
     - ราคากลาง

   เลือกค้นหาจาก
Google


นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

นายบรรจง ยัพวัฒนา

หนังสือภายนอก
   
   
รายงาน/สรุปการประชุม
   
   
   
   
คุณธรรมและความโปร่งใส
 
แผนป้องกันการทุจริต
  
ปีงบฯ 2561 | 2562
 
 

รายงานผลการดำเนินการ
  ป้องกันการทุจริต ปีงบ 2561
  
  ในรอบ
6 เดือน | 12 เดือน
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
คู่มือ/กฎหมายต่างๆ
   
   
   
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
maelaicity@hotmail.com