วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
    ประจำปี
2565 | 2566
แผนการดำเนินงาน
    ประจำปี
2565 | 2566
รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนาฯ
     ประจำปี
2565 | 2566
การโอนเงิน-เปลี่ยนแปลงฯ
     ประจำปี
2565 | 2566
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2565 | 2566
บริการ/ประชาสัมพันธ์

 


โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางพิน ดอกแสง ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมข้างบ้านนายนำชวน สุวรรณา บ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (6 ก.ย.66)
โครงการขยายเขตประปาบริเวณฟาร์มไก่นางหนิ่ม เต่าทอง ไปสิ้นสุดบริเวณข้างบ้านพันตำรวจโทประพันธ์ จันทร์ยาง บ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (6 ก.ย.66)
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนางสมบูรณ์ ไทรย้อย ไปสิ้นสุดบริเวณบ้านนางหล้า กรุงศรี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย
     - ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ (29 ส.ค.66)
   เลือกค้นหาจาก
Google
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

นายบรรจง ยัพวัฒนา

หนังสือภายนอก
   
   
รายงาน/สรุปการประชุม
   
   
   
   
คุณธรรมและความโปร่งใส
   
 

รายงานผลการดำเนินการ
      ป้องกันการทุจริต

ปี 2565 รอบ 6 เดือน
| 12 เดือน
ปี 2566 รอบ 6 เดือน |
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
      และอำนาจหน้าที่ฯ
 
 
มาตรการจัดการในกรณีที่
     ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง
     หรือรับทราบการทุจริตฯ
 
คู่มือ/กฎหมายต่างๆ
   
   
   
ลิ้งค์หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
saraban@maelai.go.th