วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2565 | 2566
บริการ/ประชาสัมพันธ์

 


สำนักงาน กกต.จ.แพร่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของ จ.แพร่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเทศบาล 1 ตำบลแม่หล่าย ด้วยการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลาง (13 มี.ค.66), ตารางแสดงวงเงิน
     - แบบแปลน
เผยแพร่ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเทศบาล 1 ตำบลแม่หล่าย ด้วยการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     - ประกาศใช้ราคากลาง (13 มี.ค.66), ตารางแสดงวงเงิน
     - แบบแปลน
   เลือกค้นหาจาก
Google
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

นายบรรจง ยัพวัฒนา

หนังสือภายนอก
   
   
รายงาน/สรุปการประชุม
   
   
   
   
คุณธรรมและความโปร่งใส
   
 

รายงานผลการดำเนินการ
      ป้องกันการทุจริต

ปี 2565 รอบ 6 เดือน
| 12 เดือน
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
      และอำนาจหน้าที่ฯ
 
 
มาตรการจัดการในกรณีที่
     ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง
     หรือรับทราบการทุจริตฯ
 
คู่มือ/กฎหมายต่างๆ
   
   
   
ลิ้งค์หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
saraban@maelai.go.th