คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลเทศบาล
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่เทศบาล
วิสัยทัศน์
นโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผังการแบ่งส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
งานแผนและงบประมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลการเงิน/พัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
    
ปีงบฯ 2563 | 2564
บริการ/ประชาสัมพันธ์

 


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4)
      นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย เขตเลือกตั้งที่ 1
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย เขตเลือกตั้งที่ 2

   เลือกค้นหาจาก
Google
หนังสือภายนอก
   
   
รายงาน/สรุปการประชุม
   
   
   
   
คุณธรรมและความโปร่งใส
   
 

แผนป้องกันการทุจริต
   
ประจำปีงบฯ 2563 | 2564
 
 

รายงานผลการดำเนินการ
      ป้องกันการทุจริต

ปี 2563 รอบ 6 เดือน | 12 เดือน

ปี 2564 รอบ 6 เดือน
 
   
 
บันทึกข้อตกลงเครือข่าย
 ศูนย์ป้องกันการทุจริตระหว่าง
 ทต.แม่หล่าย กับ อบจ.แพร่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
คู่มือ/กฎหมายต่างๆ
   
   
   
ลิ้งค์หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5465-2660, 0-5465-2661

Email:
maelaicity@hotmail.com